شرکت تعاونی تولید و مشاوره اسب اصیل ترکمن

طرح تحقیقاتی شناسایی ژنتیک اسب ترکمن ایران در استان خراسان شمالی

تاریخ ۱۳۹۰/۱/۱۶ ۱۴:۳۲:۲۴ | عنوان: طرح پژوهشی

این طرح با نام طرح تحقیقاتی شناسایی ژنتیک اسب ترکمن ایران در استان خراسان شمالی در آزمایشگاه های معتبر بین المللی ژنتیک دام از جمله سرتاژن (Certagen GmbH) آلمان تجت لیسانس انجمن بین المللی ژنتیک دام (International Society for Animal Genetic, ISAG) در سالهای 85 و 86 (در دنباله پروژه ژنوتایپینگ 235 رأس اسب ترکمن و کاسپین در سال 81)اجرا گردیده است.
 کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
 پیمانکار : شرکت تعاونی تولید و پرورش اسب اصیل ترکمن (THBC Co.)
 ژنتیست: جناب آقای دکتر اردشیر جوارمی( PhD ژنتیک واستراتژی اصلاح نژاد دام )
 ناظر فنی پروژه: کارشناسان ارشد مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی
 ناظر استانی پروژه: معاونت امور دام(بهبود تولیدات دامی) سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی