مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : Ashghabat conference2010-3 مجموع:30

شاخه بندی کردن به وسیله ی:  عنوان () زمان () محبوبیت ()
تصاویر فعلی به وسیله ی زمان ( از تصاویر جدید به قدیمی) شاخه بندی شد

Photo No. 21-30 (out of 30 photos hit)
« 1 2 (3)


دکتر امینی برای ارائه مقاله تحقیقی خصوصیات هورمونی تولیدمثل مادیان های ترکمن
دکتر امینی برای ارائه مقاله تحقیقی خصوصیات هورمونی تولیدمثل مادیان های ترکمن
ژولیا کزنت سف، عکاس مجله بین المللی آخال تکه
ژولیا کزنت سف، عکاس مجله بین المللی آخال تکه
مهمانان رسمی دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن در سالن کنفرانس.(آوریل2010)
مهمانان رسمی دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن در سالن کنفرانس.(آوریل2010)
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه سخنرانی دکتر میرشاهی در کنفرانس 2010
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه سخنرانی دکتر میرشاهی در کنفرانس 2010
آقای دکتر میرشاهی، ارائه مقاله تحقیقی اکوکاردیوگرافی اسب ترکمن در کنفرانس 2010
آقای دکتر میرشاهی، ارائه مقاله تحقیقی اکوکاردیوگرافی اسب ترکمن در کنفرانس 2010
اعضای هیئت ایرانی در سالن کنفرانس 2010 در ترکمنستان
اعضای هیئت ایرانی در سالن کنفرانس 2010 در ترکمنستان
کنفرانس جهانی اسب ترکمن 2010
کنفرانس جهانی اسب ترکمن 2010
آقای دکتر وجهی و آقای دکتر ایمنی و آقای دکتر غیادی در اصطبل خصوصی شرکت ساک.(آوریل2010)
آقای دکتر وجهی و آقای دکتر ایمنی و آقای دکتر غیادی در اصطبل خصوصی شرکت ساک.(آوریل2010)
مهمانان دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن در اصطبل خصوصی شرکت ساک. .(آوریل2010)
مهمانان دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن در اصطبل خصوصی شرکت ساک. .(آوریل2010)
الکساندر کلیماکف و آقای دکتر میرشاهی و آقای دکتر غیادی
الکساندر کلیماکف و آقای دکتر میرشاهی و آقای دکتر غیادی

Photo No. 21-30 (out of 30 photos hit)
« 1 2 (3)فعالیتها