مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : اصطبل خصوصی اولیاقلی مجموع:3

شاخه بندی کردن به وسیله ی:  عنوان () زمان () محبوبیت ()
تصاویر فعلی به وسیله ی زمان ( از تصاویر جدید به قدیمی) شاخه بندی شد

Photo No. 1-3 (out of 3 photos hit)


دکتر غیادی در اصطبل خصوصی اولیاقلی پرورش دهنده آخال تکه
 دکتر غیادی در اصطبل خصوصی اولیاقلی پرورش دهنده آخال تکه
اولیا قلی پرورش دهنده آخال تکه
اولیا قلی پرورش دهنده آخال تکه
مراسم استقبال کورس فینال ترکمنستان.(آوریل2010)
مراسم استقبال کورس فینال ترکمنستان.(آوریل2010)

Photo No. 1-3 (out of 3 photos hit)فعالیتها