مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : اولین دوره آموزشی مهارت فنی مجموع:5

شاخه بندی کردن به وسیله ی:  عنوان () زمان () محبوبیت ()
تصاویر فعلی به وسیله ی زمان ( از تصاویر جدید به قدیمی) شاخه بندی شد

Photo No. 1-5 (out of 5 photos hit)


سیلمی طلاقوش2
سیلمی طلاقوش2
نماینده واحد صدور شناسنامه و تبارنامه فدراسیون سوارکاری
نماینده واحد صدور شناسنامه و تبارنامه فدراسیون سوارکاری
نماینده واحد صدور شناسنامه و تبارنامه فدراسیون سوارکاری
نماینده واحد صدور شناسنامه و تبارنامه فدراسیون سوارکاری
ناظرامتحانات دوره آموزشی
ناظرامتحانات دوره آموزشی
عکس یادگاری
عکس یادگاری

Photo No. 1-5 (out of 5 photos hit)فعالیتها