مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : Ashgabat conference 2009 مجموع:7

شاخه بندی کردن به وسیله ی:  عنوان () زمان () محبوبیت ()
تصاویر فعلی به وسیله ی زمان ( از تصاویر جدید به قدیمی) شاخه بندی شد

Photo No. 1-7 (out of 7 photos hit)


Seyitmuhammet Gulmammedow - Turkmenistan
Seyitmuhammet Gulmammedow - Turkmenistan
Guido Mangiarotti - Italy
Guido Mangiarotti - Italy
Ali Salih Bamasud - BAE
Ali Salih Bamasud - BAE
Wang Yu - China
Wang Yu - China
Cristina Andersen - United Kingdom
Cristina Andersen - United Kingdom
Eile Keith Jessica Elisabeth - Sweden
Eile Keith Jessica Elisabeth - Sweden
Gal Petr - Cezech Republic
Gal Petr - Cezech Republic

Photo No. 1-7 (out of 7 photos hit)فعالیتها